Regulamin
Regulamin Bursy Akademickiej im. Ks. Pawła Smolikowskiego CR w Krakowie

Budynek, w którym mieści się Bursa Akademicka, od samego początku w założeniach Zgromadzenia Zmartwychwstańców miał służyć młodemu pokoleniu. W jego murach, mieścił sie nowicjat przygotowujący młodzież do życia zakonnego. Zakład wychowawczy dla młodzieży gimnazjalnej. Wyższe Seminarium Duchowne dla młodzieży przygotowującej się do kapłaństwa. Niższe Seminarium Duchowne dla młodzieży rozeznawającej swoje życiowe powołanie.

W czasach komunizmu, działalność Zgromadzenia w tym budynku była praktycznie ograniczona, jednak i w tym trudnym dla Zgromadzenia czasie, komuniści prowadzili w tym budynku ośrodek dydaktyczno-wychowawczy dla pielęgniarek i położnych. Na przełomie XX i XXI wieku, budynek zaczął ponownie służyć młodzieży, tym razem akademickiej.

Patronem bursy jest zmartwychwstaniec Paweł Smolikowski. Był charyzmatycznym wychowawcą młodego pokolenia w naszym Zgromadzeniu. Ostatnie lata swojego życia spędził w sąsiadującym z bursą domu zakonnym zmartwychwstańców przy ul. Łobzowskiej. W tamtejszym kościele spoczywają jego doczesne szczątki. Jest kandydatem na ołtarze.

Zmartwychwstańcy swoją pracę wychowawczą opierają zasadniczo na trzech filarach. Ludzkim, intelektualnym i duchowym. Mieszkanie w bursie ma wspomóc: w spotkaniu z kulturą bycia, spotkaniu z mądrością i wiedzą oraz spotkaniu z ewangeliczną postawą życia.

Regulamin

1. Wejście do bursy jest od ul. Batorego 8a przez furtkę w bramie następnie przez recepcję.

2. Bursa jest czynna całą dobę.

3. Podstawę do zamieszkania w bursie stanowi umowa najmu, zawarta pomiędzy dyrektorem bursy a zainteresowanym studentem.

4. Niedopuszczalne jest odstępowanie pokoju lub miejsca w pokoju osobom trzecim.

5. Powracający studenci po godzinie 23.00 mają obowiązek wylegitymować się personelowi na recepcji celem odnotowania: nazwiska i imienia studenta oraz godziny jego powrotu.

6. Z recepcji student otrzymuje klucze od swojego pokoju.

7. Wychodząc z budynku bursy, student ma obowiązek zostawić klucze w recepcji.

8. Goście odwiedzający studentów są zobowiązani do pozostawienia w recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

9. Student osobiście odbiera gości z recepcji i wprowadza ich na teren bursy. Po zakończonej wizycie należy gości odprowadzić do recepcji.

10. Gości w bursie przyjmujemy między godziną 8.00 a 23.00. Po godzinie 23.00 należy niezwłocznie opuścić przez gości budynek bursy.

11. Cisza nocna trwa od godziny 22.00 do 6.00 rano.

12. W bursie i na terenie przyległym obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, palenia nikotyny, używania narkotyków.
Nieprzestrzeganie zakazu będzie wiązać się z natychmiastowym rozwiązaniem umowy oraz usunięciem z bursy.

13. Każdy student w bursie do swojej dyspozycji otrzymuje: miejsce do spania, biurko, półkę na książki, szafę na ubranie, krzesło.

14. Student jest zobowiązany do dbania za powierzone przedmioty a w przypadku uszkodzenia powinien niezwłocznie zgłosić szkodę  personelowi w recepcji.

15. Umeblowanie jest przypisane do pomieszczenia, nie wolno przenosić mebli do innych pokoi.

16. Zabronione jest przywieszanie lub przybijanie czegokolwiek do ścian oraz mebli w pokoju.

17. Dyrekcja bursy nie odpowiada za rzeczy osobiste znajdujące się w pokojach studenckich.

18. Pokój studenta jest wyłącznie miejscem życia i pracy intelektualnej.

19. Pokój mieszkalny nie służy do przygotowywania posiłków a tym bardziej ciepłych, do tego typu czynności służą kuchnie.

20. W pokoju studenckim zabrania się używania: dzbanków elektrycznych, lodówek, kuchenek elektrycznych, tosterów, opiekaczy itp. Za nieprzestrzeganie zakazu będą upomnienia a w konsekwencji rozwiązanie umowy i usunięcie z bursy.

21. W okresie zimowym obowiązuje zakaz używania w pokojach elektrycznych urządzeń dogrzewających. Za nieprzestrzeganie zakazu będą upomnienia a w konsekwencji rozwiązanie umowy i usunięcie z bursy.

22. Do przygotowywania posiłków służą kuchnie.

23. Student korzystający z kuchni jest zobowiązany do pozostawienia po sobie porządku. Brudne naczynia pozostawione w kuchni będą trwale usuwane.

24. Miejsca wspólne na terenie bursy wymagają wspólnej troski o porządek i czystość.

25. Łazienki znajdujące się w pokojach utrzymywane są w czystości przez zamieszkujących studentów. Za porządek w łazienkach i ubikacjach wspólnych odpowiada personel sprzątający, co nie zwalania studenta z pozostawienia po sobie należytego porządku.

26. W celu utrzymania porządku we własnych pokojach można otrzymać odkurzacz w recepcji, po wcześniejszym zostawieniu legitymacji lub innego dowodu tożsamości.

27. Na terenie bursy jest możliwość skorzystania z pralki. Oplata za pranie jest ustalana co roku a szczegóły można uzyskać od personelu w recepcji.

28. Za wszelkie umyślne zniszczenia w pokojach, student będzie ponosił odpowiedzialność finansową w przypadku sprzeciwu nastąpi natychmiastowe rozwiązanie umowy i usunięcie z bursy.

29. Na pokrycie szkód wyrządzonych przez studenta na terenie bursy będzie wykorzystywana kaucja.

30. Płatność za pobyt w bursie należy dokonać do 10 dnia każdego miesiąca. Od następnego dnia naliczane będą odsetki ustawowe.

31. Płatności za mieszkanie należy uregulować poprzez wpłatę lub przelew na rachunek bankowy bursy akademickiej. Szczegóły dostępne w sekretariacie lub na stronie internetowej bursy.

32. Płatności należy opatrzeć następującym tytułem: Imie i nazwisko studenta – czesne za miesiąc (nazwa danego miesiąca).

33. Każdy student zobowiązany jest do kulturalnego odnoszenia się do personelu bursy jak i współmieszkańców.

34. Ze względu na specyfikę bursy, zabrania się głośnego zachowywania na korytarzach w szczególności po godz. 22.00.

35. Zachowania agresywne, wulgarne lub siłowe, spotkają się ze stanowczą reakcją z usunięciem z bursy włącznie.

36. Wszystkie pytania, problemy i zastrzeżenia należy kierować drogą poczty elektronicznej: info@bursacr.pl   Należy pamiętać o podaniu: imienia i nazwiska oraz nr pokoju.

37. Wszelkie informacje odnośnie życia w bursie, zamieszczane będą na tablicy głoszeń przy recepcji oraz na stronie internetowej bursy.

38. Każdy student przed opuszczeniem bursy ma obowiązek rozliczyć się z administracją bursy. W razie niedopełnienia formalności nastąpi przepadek kaucji zwrotnej.

39. Kaucja zwrotna nie zostanie zwrócona w przypadku wandalizmu i zniszczeń oraz w przypadku niedotrzymania warunków umowy.

40. W przypadku nie dotrzymania przez Najemcę 30 dniowego terminu wypowiedzenia umowy, następuję przepadek kaucji.

41. Dla osób, które deklarują chęć zamieszkania w bursie w kolejnym roku akademickim, a nie korzystają z pokoju w miesiącach lipiec-wrzesień, obowiązuje opłata wakacyjna w wysokości 100 zł miesięcznie.

42. Dyrektor bursy zastrzega sobie prawo do zwolnienia studentów z przestrzegania niektórych z  powyższych punktów regulaminu bursy.
 

ks. Henryk Rojek CR
Dyrektor Bursy Akademickiej